Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia
1. Ing. Monika Tokajová – MonAteliér, so sídlom: Uhorské 190, 985 25, IČO: 40 590 909, číslo živnostenského registra 641-7734 (ďalej len Predávajúci alebo MonAteliér) je prevádzkovateľom internetového obchodu www.monatelier.sk (ďalej len e-shop).
2. Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila vo obchodného vzťahu s Predávajúcim.
3. Predávajúci vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP), ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúcich.

II. Objednávanie tovaru
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri objednávaní tovaru v e-shope nasledovným spôsobom:
1. Kupujúci vyberie tovar, ktorý chce nakupovať
2. Ak je relevantné, vyberie veľkosť alebo iný parameter tovaru a klikne na „KÚPIŤ“. Tovar bude vložený do nákupného košíka.
3. Ak chce Kupujúci pokračovať v nákupe, klikne na možnosť „POKRAČOVAŤ V NÁKUPE“. Ak chce nákup uzavrieť, zvolí možnosť „ZAPLATIŤ“
4. Kupujúci vyberie spôsob dopravy a platby, skontroluje dodaciu adresu.

Po záväznom potvrdení objednávky bude Kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky na ním uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, ak kupujúci neobdrží potvrdenie o prijatí objednávky, je potrebné kontaktovať Predávajúceho e-mailom na ahoj@monatelier.sk alebo telefonicky na +421 907 361 711. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami eshopu www.monatelier.sk .

III. Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, a to do vyexpedovania objednaného tovaru e-mailom na adresu ahoj@monatelier.sk. V prípade, že Kupujúci zaplatil za tovar vopred a rozhodne sa stornovať objednávku do vyexpedovania tovaru, Predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú sumu za tovar v lehote do 10 dní od stornovania objednávky na účet, z ktorého bol tovar zaplatený.

IV.Dodacie podmienky
Tovar, ktorý je skladom odosielame do dvoch pracovných dní od objednania pri zvolenej platbe na dobierku alebo do dvoch pracovných dní od prijatej úhrady pri zvolenej platbe vopred bankovým prevodom. Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je možné dodať v bežných dodacích lehotách, sa termín dodania určí individuálne po dohode so zákazníkom.
V prípade tovaru BYLINKOVÉ VRECKÁ, ZÁSTERKY PODĽA VLASTNÉHO NÁVRHU kupujúceho, Predávajúci vyexpeduje bylinkové vrecká do 7 pracovných dní a zásterky do 14 pracovných dní od objednania.
Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol dopravnému partnerovi údaje, týkajúce sa Kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

V. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru
Tovar zakúpený v e-shope môže Kupujúci bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Právo vyplýva v zmysle § 7 ods.1 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.
Vrátenie tovaru je potrebné na adresu Ing. Monika Tokajová – MonAteliér, Uhorské 190, 985 25, a to ako doporučenú zásielku, alebo doručiť osobne do sídla Predávajúceho. Tovar neposielať dobierkou.
Predávajúci vráti peniaze Kupujúcemu do 14 dní po preukázateľnom odstúpení od zmluvy na účet, z ktorého bol zaplatený, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru, bude tento tovar vrátený kupujúcemu na náklady Kupujúceho.

VI. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Dotknutá osoba – kupujúci ,Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade, sú tieto subjekty tretími stranami. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, a to pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručenia objednaného tovaru.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v nasledovnom rozsahu:
1. ak je kupujúci fyzická osoba oznámi Predávajúcemu: krstné meno, priezvisko, titul, emailovú adresu, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, názov firmy, kontaktné telefónne číslo.
2. Ak je kupujúci živnostník alebo právnická osoba, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho, týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o
nových produktoch, zľavách a akciách ponúkaných tovarov. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim Predávajúcemu.
E-shop www.monatelier.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

VII. Záverečné ustanovenia
V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 907 361 711 alebo emailom ahoj@monatelier.sk.

V Uhorskom, 19. 10. 2020

Scroll to Top