Reklamácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Všeobecné ustanovenia
1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia zaplatenej veci.
3. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
4. Internetový obchod www.monatelier.sk nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru, zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) odporúčame nepreberať.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie
1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Miesto uplatnenia reklamácie
1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady, a to na náš e-mail ahoj@monatelier.sk alebo telefonicky na +421 907 361 711.
2. Reklamovaný tovar prípadne doručte osobne do nášho sídla. Termín osobnej návštevy je potrebné si vopred dohodnúť. Odporúčame tovar zaslať ako doporučenú zásielku s potvrdením o jej odoslaní. Tovar na reklamáciu neposielajte na dobierku.
3. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na postupe pri riešení reklamácie, ktorá bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

IV. Odstrániteľné vady
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.
4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

V. Neodstrániteľné vady
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

V uhorskom, 19. 10. 2020
Zodpovedná osoba – Ing. Monika Tokajová

Scroll to Top